ارکان جهت ساز

سفیر آبی آرام

چشم انداز شرکت در افق 1404

سفیر آبی آرام تا پایان سال 1404 یک مرکز ارتباط بین المللی شده و به عنوان یک مرجع تخصصی مرکز تماس، مدل‌های نوین کسب و کار را در کشور ایجاد می‌کنیم.

ماموریت شرکت

فراهم آوری آرامش خاطر سازمان‌ها از طریق برقراری ارتباط اثر بخش با مشتریانشان

ارزش های شرکت