دوره آموزشی کارشناسان مرکز تماس دیجی کالا

برگزاری دوره دوم آنلاین مدیریت خشم

برگزاری جلسه دوم دوره آنلاین مدیریت خشم در ارتباط با مشتریان شاکی به صورت کلی، مدیریت خشم

برگزاری دوره آنلاین مدیریت خشم

برگزاری دوره آنلاین مدیریت خشم در ارتباط با مشتریان شاکی توسط آکادمی سفیر در تاریخ

آکادمی سفیر در نمایشگاه تلکام پلاس

حضور آکادمی سفیر در بیستمین نمایشگاه تلکام پلاس پاییز 2019 آکادمی سفیر با حضور در

دوره آموزشی نیروهای بدو خدمت

آکادمی سفیر جهت نیازسنجی آموزشی بدوخدمت در شرکت سفیر آبی آرام، به درخواست این مجموعه،