پنچمین سمینار سراسری مراکز تماس ICCS 2020

خلق تجربه متفاوت در مراکز تماس

توضیح سمینار:

مشتریان  امروزی وقتی تجربه منفی با یک شرکت دارند به راحتی به دیگران می گویند، به این معنی است که برندها برای تقویت وفاداری و رضایت باید تجربه مشتری را در اولویت قرار دهند. مراکز تماس اصلی ترین بخش از سازمان برای شکل دهی این تجربه مثبت در مشتریان هستند. در پنجمین سمینار سراسری مراکز تماس ICCS2020 ما متخصصین این حوزه را گردآوری کرده ایم تا به شما کمک کنیم با ایجاد یک تجربه جدید و معنادار از مشتری، تأثیر ماندگاری در ذهن آنها داشته باشید.
مشتریان می خواهند، انتظار دارند و سزاوار تجربیات برجسته هستند. و هنگامی که آنها را دریافت نمی کنید، آنها به سرعت در مورد تجربیات ضعیف خود به دیگران می گویند؛ در حقیقت، مطالعات نشان می دهد كه تقریباً 85٪ از مردم به دلیل یك تجربه بد، تجارت با شركتها را متوقف می كنند و تقریباً 80٪ از این تجربه را به دیگران می گویند. هرچه شرکت شما مشتری محورتر شود، شانس شما برای ارائه تجربیات بی نظیر و جذاب مشتری های امروزی بهتر می شود.