مدیریت خشم در ارتباط با مشتریان عصبانی

مدیریت خشم در ارتباط با مشتریان عصبانی

کنفرانس مجازی آکادمی سفیر
  • مشخصات فردی

  • اطلاعات تماس