اخبار سفیر آبی آرام

برگزاری دوره آموزشی خود ارزیابی در شرکت سفیر آبی آرام

خود ارزیابی یك بازنگری جامع، روشمند و منظم از فعالیت‌ها و دستاوردهای یك سازمان با استفاده از مدل تعالی سازمانی است.

مهندسی کردن تعالی از الزامات هر سازمانی است که برای رشد و ترقی آن سازمان و رضایت تمامی ذینفعان باید مورد توجه جدی قرار گیرد. مهندسی تعالی در سازمان‌ها منجر به اتحاد و انسجام ذینفعان می‌شود و میان نیازها و انتظارات آن‌ها تعادل برقرار می‌کند تا مدیران سازمان‌ها بتوانند به طور اثربخش‌ آن‌ها را مدیریت نمایند.

واژه مهندسی تعالی از جمله واژگانی است که می‌تواند در ادبیات مهندسی و مدیریتی تسری یابد. یک سازمان در مهندسی تعالی باید با استفاده از اصول علمی و البته خلاقانه، یک نگاه سیستمی و منسجم به 5  معیار مهم رهبری، کارکنان، استراتژی، همکاری و منابع، و فرآیندها محصولات و خدمات داشته و با بهبود مستمر و نوآوری، این معیارها را توانمندتر از پیش نماید تا بتواند در عرصه رقابت و پویایی و تغییرات محیط، نه تنها واکنش سریع داشته باشد بلکه حتی کنشگرا عمل کند.

فرآیند خود ارزیابی، تشخیص صریح نقاط قوت و زمینه‌هایی كه قابل بهبود هستند را برای سازمان ممكن می‌‌سازد. در ارزیابی و خود ارزیابی‌های اولیه، سازمان روند بهبود را طی دوره‌های عملیاتی متوالی در درون خود می‌سنجد و در سطوح بالاتر تعالی، این كار را از طریق مقایسه خود با رقبای محلی، سازمان‌های الگو و سازمان‌های تراز اول در حرفه خود یا حرفه‌های مشابه در جهان صورت می‌دهد.

این کارگاه با حضور کمیته‌های مختلف تعالی سازمانی شرکت با تسهیلگری دکتر حاجی محمد علی برگزار گردید.

کمیته‌ها در این کارگاه به بررسی وضعیت شرکت در مقایسه با مدل ملی تعالی سازمانی پرداخته و قوت‌ها و فرصت‌های بهبود را با استفاده از منطق رادار شناسایی می‌نمایند.

با تعریف و اجرای برنامه‌های بهبود حاصل از خود ارزیابی انتظار می‌رود شرکت بتواند در ۴ معیار، نتایج مورد نظر شامل مشتریان، کارکنان، جامعه و نتایج عملکردی سازمان را بصورت متوازن به پیش ببرد.

تعالی سازمانی رسیدن به استانداردی تعریف شده نیست بلکه فراتر رفتن از آن و دستیابی به نتایجی مطلوب و مشعوف کننده است.

شرکت سفیر آبی آرام در راستای حضور در جایزه ملی تعالی که توسط مرکز تعالی سازمانی به عنوان یکی از مراکز مستقل اقتصادی و زیرمجموعه سازمان مدیریت صنعتی اهدا می‌گردد، کارگاه آموزشی خود ارزیابی برای مدیران و سرپرستان خود را در دو جلسه به اتمام رساند. اولین جلسه در روز سه شنبه ۳ تیرماه و دومین جلسه نیز در تاریخ ۷ تیرماه، توسط آقای دکتر حاجی محمد علی برگزار گردید.

Previous
Next